رباط کریم؛نیازمند پزشک عمومی

یک درمانگاه در رباط کریم (استان تهران) برای تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر پزشک عمومی جهت مسئول فنی نیازمند است.
آدرس: رباط کریم

تلفن: ۵۶۶۵۱۱۱۷

رباط کریم؛نیازمند پزشک عمومی

فهرست