نوبت دهی ومعرفی مراکز MRI تهران: 

رادینو Radino سامانه آنلاین خدمات پزشکی

مرکز تصویربرداری پزشکی توسکا

تهران- چهارراه پاسداران…..

رادینو Radino سامانه آنلاین خدمات پزشکی

مرکز تصویربرداری پزشکی پیامبران

تهران- بلوار آیت له کاشانی….

رادینو Radino سامانه آنلاین خدمات پزشکی

مرکز تصویربرداری پزشکی سعادت آباد

تهران- خیابان سرو شرقی….

مرکز تصویربرداریمرکز تصویربرداری پزشکی امدادگران پزشکی امدادگران

مرکز تصویربرداری پزشکی امدادگران

تهران- بزرگراه رسالت …

رادینو  شبکه خدمات پزشکی آنلاین در سراسر کشور

نوبت دهی ومعرفی مراکز MRI تهران

رادینو نسلی نو در خدمات آنلاین پزشکی سراسر کشور

تهیه شده توسط رادیولوژی نیوز

فهرست